Anasayfam Yap  Sık Kullananlara Ekle Künye Arşiv Reklam
BELEDİYELER
EĞİTİM KÜLTÜR
EKONOMİ
GÜNDEM
RESMİ İLANLAR
RÖPORTAJLAR
SAĞLIK
SİYASİ
SPOR
YAŞAM
KOMPOZİT BANK, ÇÖP KOVASI,PİKNİK MASASI SATIN ALINACAKTIR

18.4.2013 - 20:34

 KOMPOZİT BANK, ÇÖP KOVASI, AHŞAP ÇATILI VE ÇATISIZ PİKNİK MASASI SATIN ALINACAKTIR

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Kompozit Bank, Çöp Kovası, Ahşap Çatılı ve Çatısız Piknik Masası Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası          : 2013/42607

1-İdarenin

 a)Adresi                                              : İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:6 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası               : 3442284600 - 3442284694

c)Elektronik Posta Adresi                  : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebile-
ceği internet adresi (varsa)                :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı                   : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP`ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri                                        : Kahramanmaraş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depo Tesisleri / İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:37 (KAFUM Arkası) Merkez / KAHRAMANMARAŞ

c)Teslim tarihi                                      : Teslimat 2 Partide gerçekleştirilecektir. 1.Parti : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40. günde; Ortopedik Eğimli Kompozit Bank 250 Adet Metal Ayaktı Kompozit Ahşap Çatılı Piknik M a ası 5 0 Adet Metal Ayaklı Kompozit Ahşap Piknik Masası 150 Adet Ferforje Ayaklı Kompozit Çöp Kovası 50 Adet olarak 1. parti teslimatı gerçekleştirilecektir. 2.Parti : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 80. günde; Ortopedik Eğimli Kompozit Bank 250 Adet Metal Ayaklı Kompozit Ahşap Çatılı Piknik Masası 50 Adet Metal Ayaklı Kompozit Ahşap Piknik Masası 150 Adet Ferforje Ayaklı Kompozit Çöp Kovası 50 Adet olarak 2. parti teslimatı gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer                                  : KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ İHALE SALONU - İSMETPAŞA : MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ

b)Tarihi ve saati                                  : 09.05.2013 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1.    Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek `üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 35 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ İHALE SALONU KALEM SERVİSİ - İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ İHALE SALONU KALEM SERVİSİ - İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Basın: 621.08/3727 – İlan  Tarihi: 18.04.2013ÖNCEKİ HABER
Kahramanmaraş`ta uyuşturucu operasyonu
SONRAKİ HABER
İlacın içinden kıl çıktı


FACEBOOK YORUMLARI
YORUM YAZ
Nick :
Yorum :
Güvenlik Kodu : 7tLa1 
 
   
YORUMLAR
Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılamadı...


Eklenme Tarihi : 18.4.2013 -
Güncelleme Tarihi : 18.04.2013
Sitene Ekle :İLGİLİ HABERLER
  Yorum Gazetesi
Copyright © 2018   

http://www.yorumgazetesi.com/

[email protected]  
Haber Kategoriler

 • BELEDİYELER
 • EĞİTİM KÜLTÜR
 • EKONOMİ
 • GÜNDEM
 • RESMİ İLANLAR
 • RÖPORTAJLAR
 • SAĞLIK
 • SİYASİ
 • SPOR
 • YAŞAM


 • Künye
 • Reklam
 • Arşiv
 • Sitene Ekle
 • İletişim